Search form

กิจก๋าน 25:11

11ถ้า​ข้าพเจ้า​เยียะ​ผิด​แต๊ กาว่า​เยียะ​อะหยัง​ตี้​สมควร​ต๋าย ข้าพเจ้า​ก็​ยอม​ต๋าย​บ่ขัดขืน​สัก​อย่าง แต่​ถ้า​ข้อ​กล่าวหา​หมู่​นี้​เอา​มา​ฟ้อง​เป๋น​เรื่อง​บ่แต๊ ใผ​ก็​บ่มี​สิทธิ์​จะ​ส่ง​ข้าพเจ้า​ไป​หื้อ​กับ​หมู่​นี้ ข้าพเจ้า​ขอ​ถวาย​ฎีกา​ต่อ​ซีซาร์”