Search form

กิจก๋าน 25:15

15ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​จาว​ยิว​เอา​คดี​ของ​ป้อจาย​คน​นี้​มา​ยื่น​ฟ้อง​ต่อ​ข้าพเจ้า กับ​ขอ​หื้อ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เขา