Search form

กิจก๋าน 25:18

18เมื่อ​หมู่​ตี้​ฟ้อง​เขา​ยืน​ขึ้น​กล่าวหา​เขา ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ว่า​ข้อ​กล่าวหา​นั้น​บ่ใจ้​เรื่อง​ฮ้ายแฮง​อย่าง​ตี้​กึ๊ด​ไว้