Search form

กิจก๋าน 25:27

27ย้อน​ข้าพเจ้า​ฮู้สึก​ว่า​บ่เปิง​ตี้​จะ​ส่ง​ตั๋ว​นักโต้ษ​ไป​หื้อ​ซีซาร์ โดย​บ่เจาะจง​ว่า​เขา​เยียะ​อะหยัง​ผิด​พ่อง”