Search form

กิจก๋าน 26:10

10ข้าพเจ้า​ก็​เยียะ​จาอั้น​แล้ว​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้า​ได้​ฮับ​สิทธิ​อำนาจ​จาก​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​หื้อ​ยับ​คน​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​ไป​ขัง​คอก เมื่อ​หมู่​นั้น​ถูก​ลงโต้ษ​เถิง​ต๋าย ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ดี​หัน​งาม​ตวย