Search form

กิจก๋าน 26:20

20ข้าพเจ้า​ตั้งเก๊า​เตสนา​สั่ง​สอน​ใน​เมือง​ดามัสกัส​ก่อน แล้ว​ก็​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตึง​ใคว่​แคว้น​ยูเดีย​กับ​ต้ามก๋าง​คน​ต่างจ้าด​ตวย ข้าพเจ้า​บอก​หื้อ​หมู่​เขา​กลับใจ๋​จาก​บาป​มา​หา​พระเจ้า​เหีย แล้ว​เยียะ​สิ่ง​ตี้​แสดง​ว่า​กลับใจ๋​แต๊ๆ