Search form

กิจก๋าน 26:25

25แต่​เปาโล​ตอบ​ว่า “ต้าน​เฟสทัส ข้าพเจ้า​บ่เป๋น​ผีบ้า แต่​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​มา​นี้​เป๋น​เรื่อง​แต๊ ข้าพเจ้า​อู้​อย่าง​คน​ปกติ