Search form

กิจก๋าน 27:12

12ย้อน​ต้าเฮือ​นี้​บ่เหมาะ​ตี้​จะ​จอด​เฮือ​จ๋น​ยาม​ฝน​ผ่าน​ไป​แล้ว คน​ส่วน​ใหญ่​จึง​ตกลง​กั๋น​ตี้​จะ​แล่น​เฮือ​จาก​ตี้​หั้น หมู่​เขา​ฮิ​จะ​ไป​หื้อ​แผว​เมือง​ฟีนิกส์ แล้ว​จะ​จอด​เฮือ​ไว้​ตี้​หั้น ฟีนิกส์​เป๋น​เมืองต้า​ของ​เกาะ​ครีต เป๋น​ต้าเฮือ​ตี้​บิ่นหน้า​ไป​ตัง​วันตก​แจ่ง​ใต้​กับ​ตัง​วันตก​แจ่ง​เหนือ