Search form

กิจก๋าน 28:19

19แต่​หมู่​จาว​ยิว​บ่ยอม ข้าพเจ้า​จึง​จ๋ำเป๋น​ต้อง​ขอ​ถวาย​ฎีกา​ต่อ​ซีซาร์ แม้​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่มี​อะหยัง​ตี้​จะ​ฟ้อง​คน​จ้าด​เดียว​กั๋น​เน่อ