Search form

กิจก๋าน 28:20

20ย้อนจาอี้​ข้าพเจ้า​จึง​ขอ​ปะ​ต้าน​ตังหลาย​กับ​อู้​กั๋น แต๊ๆ แล้ว ตี้​ข้าพเจ้า​ต้อง​ถูก​ล่าม​เจื้อก​เหล็ก​อยู่​นี้ ก็​ย้อน​เรื่อง​ความ​หวัง​ของ​จาว​อิสราเอล​เน่อ”