Search form

กิจก๋าน 28:22

22แต่​หมู่​เฮา​ใค่​ฮู้​ใค่​ได้ยิน​เถิง​สิ่ง​ตี้​ต้าน​กึ๊ด ย้อน​ฮู้​มา​ว่า​กู้​ตี้​กู้​ตาง​มี​คน​อู้​ต่อต้าน​ลัทธิ​นิก๋าย​นี้”