Search form

กิจก๋าน 28:23

23หมู่​เขา​จึง​นัด​ปะ​กับ​เปาโล​แหม เมื่อ​เถิง​วัน​นัด​ก็​มี​คน​มา​หา​เปาโล​ตี้​พัก​ของ​ต้าน​จ๋ำนวน​นัก เปาโล​อธิบาย​เป๋น​พยาน​เถิง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ตึง​ฮิ​จั๊ก​จู๋ง​คน​หมู่​นั้น​หื้อ​เจื้อ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ โดย​อ้าง​จาก​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​กับ​หนังสือ​ของ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า เปาโล​เยียะ​จาอี้​ตั้งแต่​เจ๊า​จ๋น​แผว​เมื่อแลง