Search form

กิจก๋าน 28:27

27ย้อน​จิตใจ๋​ของ​คน​หมู่​นี้​หลึ่ง

หมู่​เขา​ปิด​หู​ปิด​ต๋า​เหีย

ถ้า​บ่จาอั้น​หมู่​เขา​จะ​หัน​กับ​ต๋า

ได้ยิน​กับ​หู

เข้าใจ๋​ด้วย​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา

แล้ว​ปิ๊ก​มา​หา​เฮา เปื้อ​หื้อ​เฮา​ฮักษา​หมู่​เขา​หื้อ​หาย​ดี’