Search form

กิจก๋าน 28:9

9เมื่อ​เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น คน​ป่วย​คน​ไข้​ตี้​อยู่​บน​เกาะ​นี้ ก็​ปา​กั๋น​มา​หื้อ​เปาโล​ฮักษา​จ๋น​หาย​เสี้ยง​หมด​กู้​คน