Search form

กิจก๋าน 3:20

20แล้ว​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​เวลา​พักผ่อน​หย่อนใจ๋ กับ​พระองค์​จะ​ส่ง​พระคริสต์​คือ​พระเยซู​หื้อ​แก่​ต้าน​ตังหลาย