Search form

กิจก๋าน 3:22

22โมเสส​อู้​ว่า ‘องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​พระเจ้า​ของ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​นำ​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​ตังหลาย หื้อ​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​เหมือน​ข้าพเจ้า ต้าน​ตังหลาย​ต้อง​เจื้อฟัง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​เปิ้น​อู้​เน่อ