Search form

กิจก๋าน 3:8

8เขา​ก็​โดด​ขึ้น​แล้ว​ก็​เตียว​ได้ เตียว​ไป​ตวย​เต้น​ไป​ตวย ปาก​ก็​อู้​กำ​ยกย่อง​สรรเสริญ​พระเจ้า แล้ว​เข้า​ไป​ใน​ข่วง​พระวิหาร​พร้อม​กั๋น​ตึง​เปโตร​กับ​ยอห์น