Search form

กิจก๋าน 4:1

เปโตร​กับ​ยอห์น​ถูก​สอบสวน

1เมื่อ​เปโตร​กับ​ยอห์น​ก่ำลัง​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​อยู่​หั้น หมู่​ปุโรหิต นายทหาร​ฮักษา​พระวิหาร ตึง​หมู่​สะดูสี​ปา​กั๋น​งอม​เข้า​ใส่​คน​ตึง​สอง