Search form

กิจก๋าน 4:10

10ก็​หื้อ​หมู่​ต้าน​กับ​จาว​อิสราเอล​ตังหลาย​ฮู้​ไว้​เต๊อะ​ว่า ป้อจาย​คน​ตี้​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​ต้าน​ตังหลาย หาย​เป๋น​ปกติ​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเยซู​คริสต์​จาว​นาซาเร็ธ คน​ตี้​หมู่​ต้าน​เอา​ไป​เขิง​ไว้​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​จ๋น​ต๋าย แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย