Search form

กิจก๋าน 4:4

4แต่​หลาย​คน​ตี้​ฟัง​ก็​เจื้อ​ใน​เรื่อง​ตี้​เปโตร​กับ​ยอห์น​สั่ง​สอน จ๋น​บ่าเดี่ยวนี้​มี​ผู้เจื้อ​ตี้​เป๋น​ป้อจาย​ประมาณ​ห้า​ปัน​คน​แล้ว