Search form

กิจก๋าน 5:3

3เปโตร​อู้​กับ​อานาเนีย​ว่า “เป๋น​จาใด​เถิง​ยอม​หื้อ​ซาต๋าน​ครอบงำ​จิตใจ๋​หื้อ​จุล่าย​ต่อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ แบ่ง​สตางค์​ส่วน​นึ่ง​ตี้​ได้​จาก​ก๋าน​ขาย​ตี้ดิน​เอา​ไว้