Search form

กิจก๋าน 5:30

30พระเจ้า​ของ​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​เฮา​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ผู้​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​ฆ่า​โดย​เอา​พระองค์​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​จ๋น​ต๋าย​นั้น