Search form

กิจก๋าน 6:2

2อัครทูต​ตึง​สิบ​สอง​คน​จึง​ฮ้อง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตึงหมด​มา​จุมนุม​กั๋น แล้ว​อู้​ว่า “บ่ถูกต้อง​เน่อ​ตี้​หมู่​เฮา​จะ​เมา​ไป​แจก​อาหาร​กั๋น​อยู่ จ๋น​ละเลย​ก๋าน​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า