Search form

กิจก๋าน 6:3

3เอา​จาอี้​ก็​แล้ว​กั๋น​ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย หื้อ​เลือก​ป้อจาย​สัก​เจ็ด​คน​ใน​หมู่​ต้าน​ตี้​มี​จื้อเสียง​ดี เป๋น​คน​ตี้​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ เป๋น​คน​มี​ผญา​ปั๋ญญา​ดี แล้ว​เฮา​จะ​ตั้ง​หื้อ​หมู่​เขา​ผ่อกอย​ฮับผิดชอบ​ก๋าน​แจก​อาหาร​นี้