Search form

กิจก๋าน 7:35

35“โมเสส​คน​นี้​ละ​ตี้​จาว​อิสราเอล​บ่ยอมฮับ​โดย​อู้​ว่า ‘ใผ​ตั้ง​เจ้า​หื้อ​เป๋น​ผู้​ปกครอง​กับ​ตัดสิน​หมู่​เฮา’ พระเจ้า​ส่ง​ต้าน​มา​เป๋น​ผู้​ปกครอง​กับ​ผู้​จ้วย​หื้อ​ป๊น​ความ​ตุ๊ก โดย​อู้​ผ่าน​ทูตสวรรค์​ตี้​ป๋ากฏ​หื้อ​ต้าน​หัน​ใน​คุ่ม​ไม้​ตี้​ไฟ​ไหม้​อยู่