Search form

กิจก๋าน 7:37

37“โมเสส​คน​นี้​ละ​เป๋น​ผู้​ตี้​อู้​กับ​จาว​อิสราเอล​ตังหลาย​ว่า ‘พระเจ้า​จะ​นำ​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​เหมือน​อย่าง​ข้าพเจ้า’