Search form

กิจก๋าน 7:38

38โมเสส​คน​นี้​อยู่​กับ​จุมนุม​จาว​อิสราเอล​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​หมู่​เฮา​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร ฮ่วม​กับ​ทูตสวรรค์​ตี้​อู้​กับ​โมเสส​ใน​ดอย​ซีนาย ตี้​หั้น​ต้าน​ฮับ​ถ้อยกำ​แห่ง​จีวิต​มา​หื้อ​เฮา​ตังหลาย