Search form

กิจก๋าน 8:12

12แต่​เมื่อ​ฟีลิป​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​กับ​เรื่อง​ของ​พระเยซู​คริสต์ หมู่​จาว​เมือง​นั้น​ก็​ฮับ​เจื้อ แล้ว​ฮับ​บัพติศมา​ตึง​ป้อจาย​แม่ญิง