Search form

กิจก๋าน 8:16

16ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ยัง​บ่มา​อยู่​กับ​เขา​ตังหลาย​เตื้อ แต่​หมู่​เขา​ฮับ​บัพติศมา​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต้าอั้น