Search form

กิจก๋าน 8:36

36ใน​หละหว่าง​ตี้​นั่ง​รถ​ไป​ต๋าม​ตาง​นั้น ก็​ก๋าย​ตี้​มี​น้ำ​แห่ง​นึ่ง ขันที​จึง​อู้​ว่า “ผ่อ​น้ำ​หั้น​ลอ มี​อะหยัง​ขัดข้อง​ก่อ ถ้า​เฮา​จะ​ฮับ​บัพติศมา”