Search form

กิจก๋าน 8:4

ฟีลิป​บอก​ข่าวดี​ใน​แคว้น​สะมาเรีย

4สำหรับ​ผู้เจื้อ​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป ก็​ปา​กั๋น​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​ถ้อยกำ​ของ​พระเยซู​กู้​ตี้​กู้​ตาง​ตี้​หมู่​เขา​ไป