Search form

กิจก๋าน 9:21

21คน​ตังหลาย​ตี้​ได้ยิน​เซาโล​อู้​จาอั้น​ก็​อิกขะหลิก​ใน​ใจ๋​อู้​กั๋น​ว่า “คน​นี้​บ่ใจ้​กา ตี้​ค่ำ​กับ​เยียะ​ฮ้าย​ต่อ​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​ตี้​เขา​มา​นี่​ก็​ย้อน​ตั้งใจ๋​จะ​มา​ยับ​คน​หมู่​นั้น​ปิ๊ก​ไป​หื้อ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต”