Search form

กิจก๋าน int

เถิง​แม้​ว่า​หนังสือ​เล่ม​นี้​บ่ได้​บอก​จื้อ​ของ​ผู้​เขียน​ไว้ แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า​หนังสือ​เล่ม​นี้​เขียน​โดย​ลูก๋า เซิ่ง​เป๋น​คน​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​เขียน “ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์ เขียน​โดย​หมอ​ลูก๋า” ลูก๋า​ตั้งเก๊า​เขียน​หนังสือ​กิจก๋าน​ของ​อัครทูต​ว่า “ต้าน​เธโอฟีลัส​ตี้​นับถือ หนังสือ​เล่ม​ก่อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​หื้อ​นั้น” จาก​ข้อความ​นี้​ก็​แสดง​ว่า ตึง​สอง​เล่ม​นี้​เขียน​เถิง​คน​เดียว​กั๋น ภาษา​กับ​ฮูปแบบ​ก๋าน​เขียน​ใน​หนังสือ​ข่าวดี​ของ​ลูก๋า กับ​หนังสือ​กิจก๋าน​ของ​อัครทูต​เล่ม​นี้​ก็​มี​ลักษณะ​เดียว​กั๋น

ใน​บท​ตี้ 16:10-17, 20:5-21:18 กับ 27:1-28 ผู้​เขียน​ใจ๊​สรรพนาม​ว่า “เฮา” ตี้​ใจ๊​จาอี้​ก็​แสดง​ว่า ลูก๋า​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​กับ​เปาโล​ต๋อน​ตี้​เตียว​ตาง​ไป​บอก​ข่าวดี​ต๋าม​ตี้​ต่างๆ เปาโล​ได้​อ้าง​เถิง​ลูก๋า​ใน​พระธรรม​โคโลสี 4:14 กับ 2 ทิโมธี 4:11 ไว้ หนังสือ​กิจก๋าน​ของ​อัครทูต​เล่ม​นี้​ได้​เขียน​ไว้​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 63 ต๋อน​ตี้​ลูก๋า​กับ​เปาโล​อยู่​ตวย​กั๋น​ใน​กรุง​โรม

ลูก๋า​ได้​เขียน​เถิง​เปื้อน​ของ​ต้าน​ตี้​จื้อ​เธโอฟีลัส เหมือน​กับ​หนังสือ​ข่าวดี​ของ​ลูก๋า แต่​ได้​เขียน​ไว้​เปื้อ​ผู้เจื้อ​กู้​คน​จะ​ได้​ฮู้​เถิง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ดลใจ๋​หมู่​อัครทูต​หื้อ​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี​กับ​คน​กู้​คน ตั้งเก๊า​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก่อน ไป​จน​เถิง​กรุง​โรม

เนื้อหา​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​ได้​ต่อ​เนื่อง​มา​จาก​หนังสือ​ข่าวดี​ของ​ลูก๋า ลูก๋า​ได้​เล่า​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​หลัง​จาก​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แล้ว​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ ต้าน​ได้​เล่า​เถิง​เหตุก๋ารณ์​ต๋อน​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​อยู่​กับ​หมู่​คน​ใน​วัน​เพ็นเทคอสต์ หลัง​จาก​วัน​นั้น​คริสตจักร​ต่างๆ ก็​เติบโต​ขึ้น​กับ​เข้มแข็ง​นัก​ขึ้น​โดย​กำ​สั่ง​สอน​ของ​หมู่​อัครทูต​เถิง​แม้​ผู้เจื้อ​ถูก​ค่ำ บท​ตี้ 1-12 ได้​เล่า​เรื่อง​ของ​เปโตร​ตี้​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี บท​ตี้ 13-28 ได้​เล่า​เถิง​ก๋าน​งาน​ของ​เปาโล​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี ต้าน​กับ​เปื้อน​ฮ่วม​เตียว​ตาง​ของ​ต้าน​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี แล้ว​ได้​ตั้ง​คริสตจักร​ต่างๆ ขึ้น​จน​เถิง​กรุง​โรม ลูก๋า​บอก​ไว้​ว่า สิ่ง​หมู่​นี้​ก็​เกิด​ขึ้น​โดย​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ ตี้​ได้​เยียะ​ก๋าน​ผ่าน​ตาง​คน​ตังหลาย​ตี้​ได้​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี