Search form

โคโลสี 1:2

2เถิง​คน​ของ​พระเจ้า​ใน​เมือง​โคโลสี ตี้​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​พระคริสต์ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​เต๊อะ