Search form

โคโลสี 1:20

20พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​คืนดี​กับ​พระองค์ ผ่าน​ตาง​พระเยซู​บ่ว่า​สิ่ง​นั้น​อยู่​บน​โลก​กาว่า​ใน​สวรรค์ โดย​เยียะ​หื้อ​เกิด​สันติภาพ​ผ่าน​ตาง​เลือด​ของ​พระองค์​บน​ไม้​ก๋าง​เขน