Search form

โคโลสี 1:22

22แต่​บ่าเดี่ยวนี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​ต้าน​คืนดี​กับ​พระองค์ ผ่าน​ตาง​ก๋าน​ต๋าย​ฝ่าย​เนื้อหนัง​ของ​พระเยซู เปื้อ​เมื่อ​พระองค์​นำ​หมู่​ต้าน​มา​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า หมู่​ต้าน​จะ​เป๋น​คน​ตี้​บริสุทธิ์ บ่มี​ต๋ำหนิ บ่มี​ตี้​ติ