Search form

โคโลสี 1:28

28เฮา​บอก​เรื่อง​พระคริสต์ ตึง​เตื๋อน​ตึง​สั่ง​สอน​หื้อ​กู้​คน​ต๋าม​ผญา​ปั๋ญญา​ตึงหมด​ตี้​เฮา​มี เปื้อ​กู้​คน​ตี้​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระคริสต์ จะ​เป๋น​คน​ตี้​เติบโต​ใน​ความ​เจื้อ​อย่าง​สมบูรณ์ เมื่อ​เฮา​นำ​ไป​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า