Search form

โคโลสี 2:10

10กับ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เต๋ม​บริบูรณ์​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​โดย​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ ตี้​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​วิญญาณ​ตึงหมด​ตี้​เป๋น​ผู้​ปกครอง กับ​ตี้​เป๋น​ผู้​มี​สิทธิ​อำนาจ​ตึงหมด