Search form

โคโลสี 2:11

11เมื่อ​ต้าน​มา​ฮับเจื้อ​พระคริสต์ ก็​เหมือน​ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต แต่​บ่ใจ้​ก๋าน​สุหนัต​ตี้​คน​เยียะ​หื้อ แต่​เป๋น​ก๋าน​สุหนัต​ตาง​จิตวิญญาณ​โดย​พระคริสต์ คือ​ก๋าน​ตัด​สันดาน​บาป​ของ​เฮา​ออก​ไป