Search form

โคโลสี 2:12

12เมื่อ​ต้าน​ฮับ​บัพติศมา​ก็​เหมือน​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระคริสต์​แล้ว กับ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์ ย้อน​ต้าน​ได้​เจื้อ​ใน​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ได้​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย