Search form

โคโลสี 2:2

2ข้าพเจ้า​เยียะ​จาอี้​เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​มี​ก๋ำลังใจ๋ มี​ความ​ฮัก​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น กับ​มี​ความ​ฮู้​ความ​เข้าใจ๋​อย่าง​เต๋มตี้​ใน​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระเจ้า คือ​พระคริสต์