Search form

โคโลสี 2:23

23กฎ​หมู่​นี้​ผ่อ​เหมือน​ว่า​มี​ปั๋ญญา ย้อน​มี​ก๋าน​เคร่งครัด​ตาง​ศาสนา กับ​ก๋าน​ถ่อมตั๋ว​แต่​บ่ได้​ถ่อมใจ๋ ตึง​ก๋าน​ทรมาน​ตั๋ว​เก่า​เปื้อ​ศาสนา แต่​มัน​บ่ได้​จ้วย​ใน​ก๋าน​ควบคุม​สันดาน​บาป​ของ​คน​เลย