Search form

โคโลสี 2:6

จีวิต​ตี้​เต๋ม​บริบูรณ์​ใน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ

6ย้อน​ว่า​ต้าน​ได้​ยอมฮับ​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​แล้ว ก็​ขอ​หื้อ​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์​ต่อไป