Search form

โคโลสี 3

จีวิต​ใหม่​ตี้​เป๋น​คน​ของ​พระคริสต์

1พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์​แล้ว จาอั้น​ก็​หื้อ​จดจ่อ​สิ่ง​ตี้​อยู่​บน​สวรรค์​เซิ่ง​พระคริสต์​นั่ง​อยู่​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า 2หื้อ​กึ๊ด​เถิง​สิ่ง​ตี้​อยู่​บน​สวรรค์ บ่ใจ้​สิ่ง​ตี้​อยู่​ใน​โลก​นี้ 3ย้อน​ว่า​ต้าน​ได้​ต๋าย​จาก​สันดาน​บาป​แล้ว จีวิต​ใหม่​ตี้​ต้าน​ได้ฮับ​ก็​ได้​ซ่อน​ไว้​กับ​พระคริสต์​ใน​พระเจ้า 4เมื่อ​พระคริสต์​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​มี​จีวิต​ใหม่ ป๋ากฏ​ขึ้น​มา​ใน​โลก​แหม ต้าน​ก็​จะ​ป๋ากฏ​ขึ้น​ตวย​กั๋น​กับ​พระองค์ กับ​มี​ส่วนฮ่วม​ใน​พระสิริ​ของ​พระองค์​ตวย

5ย้อน​จาอั้น​หื้อ​ก๋ำจัด​สันดาน​บาป​ใน​ตั๋ว​ต้าน​เหีย ยก​ตั๋วอย่าง ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ ลามก ตั๋ณหา เรื่อง​บ่ดี​ต่างๆ กับ​ความ​โลภ​เซิ่ง​เป๋น​เหมือน​ก๋าน​นับถือ​ฮูป​เคารพ 6ความ​โขด​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​ย้อน​คน​เยียะ​จาอี้​ละ 7ตะก่อน​ต้าน​ก็​เกย​ใจ๊​จีวิต​จาอั้น ต้าน​ก็​เกย​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นี้ 8แต่​บ่าเดี่ยวนี้​หื้อ​ต้าน​ขว้าง​สิ่ง​หมู่​นี้​หื้อ​หมด คือ ก๋าน​โขด ก๋าน​โมโห ก๋าน​กึ๊ดฮ้าย ก๋าน​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี กับ​กำหยาบ​ตี้​ออก​มา​จาก​ปาก 9ห้าม​จุ​กั๋น ย้อน​ว่า​ต้าน​ได้​ขว้าง​จีวิต​เก่า กับ​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี​ตี้​เกิด​จาก​จีวิต​นั้น​แล้ว 10แล้ว​ได้ฮับ​จีวิต​ใหม่ เป๋น​จีวิต​ตี้​พระเจ้า​ก้อยๆ เปี่ยน​หื้อ​เป๋น​เหมือน​พระ​ผู้​สร้าง​จีวิต​ใหม่​นั้น​นัก​ขึ้น​ติกๆ เปื้อ​หื้อ​ต้าน​ฮู้จัก​พระองค์​อย่าง​เต๋ม​ตี้ 11จีวิต​ใหม่​นี้​บ่มี​ก๋าน​แบ่ง​ว่า​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​เป๋น​จาว​กรีก เป๋น​คน​ตี้​เข้า​พิธี​สุหนัต​กาว่า​บ่ได้​เข้า เป๋น​คน​บ่มี​วัฒนธรรม​กาว่า​คน​เป๋น​ป่าเถื่อน เป๋น​ขี้ข้า​กาว่า​บ่ใจ้ สิ่ง​หมู่​นี้​บ่สำคัญ​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า ตี้​สำคัญ​คือ​พระคริสต์​อยู่​ใน​จีวิต​กู้​คน​ตี้​เจื้อ

12ย้อนจาอั้น​เมื่อ​พระเจ้า​ได้​เลือก​ต้าน​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์​ตี้​พระองค์​ฮัก ก็​หื้อ​เป๋น​คน​มี​เมตต๋า กรุณา ถ่อมใจ๋ อ่อนน้อม​ถ่อมต๋น กับ​อดทน 13หื้อ​อะลุ้ม​อะหล่วย​ต่อ​กั๋น กับ​ถ้า​มี​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​บ่ปอใจ๋​กั๋น ก็​หื้อ​ยกโต้ษ​หื้อ​กั๋น องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ยกโต้ษ​หื้อ​ต้าน​จาใด​ก็​หื้อ​ยกโต้ษ​หื้อ​กั๋น​จาอั้น 14แล้ว​นัก​เหลือ​สิ่ง​หมู่​นี้​ก็​คือ หื้อ​มี​ความ​ฮัก ย้อน​ว่า​ความ​ฮัก ผูกพัน​หมู่​เฮา​ไว้​หื้อ​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น

15หื้อ​สันติสุข​ตี้​มา​จาก​พระคริสต์​นำ​ปา​จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​ใน​หมู่​ต้าน​กู้​คน​เป๋น​ส่วน​ต่างๆ ใน​ตั๋ว​เดียว​กั๋น กับ​พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​หื้อ​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​มี​สันติสุข หื้อ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ตวย 16หื้อ​ถ้อย​กำ​เรื่อง​พระคริสต์​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​ต้าน​อย่าง​เต๋ม​ตี้ หื้อ​สอน​กับ​เตื๋อน​สติ​กั๋น​ด้วย​ปั๋ญญา​ตึงหมด หื้อ​ฮ้อง​เพลง​สดุดี เพลง​นมัสก๋าน กับ​เพลง​สรรเสริญ​จาก​จิตวิญญาณ ด้วย​ก๋าน​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า 17แล้ว​อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​อู้​กาว่า​เยียะ ก็​หื้อ​เยียะ​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​พระบิดา ผ่าน​ตาง​พระเยซู

เปาโล​สั่ง​สอน​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​หน้าตี้​ของ​ตั๋ว

18คน​เป๋น​เมีย​ต้อง​ยอม​หื้อ​ผัว​เป๋น​ผู้นำ ย้อน​เป๋น​สิ่ง​ตี้​สมควร​สำหรับ​แม่ญิง​ตี้​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 19คน​เป๋น​ผัว​ต้อง​ฮัก​เมีย​ตั๋วเก่า ห้าม​อู้​แฮง​เยียะ​แฮง​กับ​เปิ้น 20คน​เป๋น​ลูก​ต้อง​เจื้อฟัง​ป้อแม่​ใน​กู้​เรื่อง ย้อน​เป๋น​สิ่ง​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ปอใจ๋ 21คน​เป๋น​ป้อ​บ่ดี​เยียะ​หื้อ​ลูก​เกี้ยด ย้อน​ว่า​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​หมด​ก๋ำลังใจ๋ 22คน​เป๋น​ขี้ข้า​ต้อง​เจื้อฟัง​เจ้านาย​ของ​ตั๋ว​ใน​โลก​กู้​เรื่อง บ่ใจ้​เยียะ​ต่อ​หน้า​เปื้อ​หื้อ​เจ้านาย​ปอใจ๋​เต้าอั้น แต่​หื้อ​เยียะ​จาก​น้ำใส​ใจ๋จริง​อย่าง​มี​ความ​เก๋งกั๋ว​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 23บ่ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​เยียะ​อะหยัง​ก็​ต๋าม ก็​หื้อ​เต๋มอก​เต๋มใจ๋​เยียะ เหมือน​กับ​ว่า​บ่ได้​เยียะ​เปื้อ​คน​แต่​เยียะ​เปื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 24หื้อ​จ๋ำ​ไว้​ว่า​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ส่วน​แบ่ง​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เป๋น​รางวัล ย้อน​ว่า​ต้าน​ก่ำลัง​ฮับใจ๊​เจ้านาย​ตี้​แต๊​จริง​คือ​พระคริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 25สำหรับ​คน​ตี้​เยียะ​ผิด พระเจ้า​จะ​ลง​โต้ษ​ต๋าม​ความ​ผิด​นั้น​อย่าง​บ่หัน​แก่​หน้า​ใผ