Search form

โคโลสี 3:1

จีวิต​ใหม่​ตี้​เป๋น​คน​ของ​พระคริสต์

1พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ฮ่วม​กับ​พระคริสต์​แล้ว จาอั้น​ก็​หื้อ​จดจ่อ​สิ่ง​ตี้​อยู่​บน​สวรรค์​เซิ่ง​พระคริสต์​นั่ง​อยู่​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า