Search form

โคโลสี 3:10

10แล้ว​ได้ฮับ​จีวิต​ใหม่ เป๋น​จีวิต​ตี้​พระเจ้า​ก้อยๆ เปี่ยน​หื้อ​เป๋น​เหมือน​พระ​ผู้​สร้าง​จีวิต​ใหม่​นั้น​นัก​ขึ้น​ติกๆ เปื้อ​หื้อ​ต้าน​ฮู้จัก​พระองค์​อย่าง​เต๋ม​ตี้