Search form

โคโลสี 3:16

16หื้อ​ถ้อย​กำ​เรื่อง​พระคริสต์​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​ต้าน​อย่าง​เต๋ม​ตี้ หื้อ​สอน​กับ​เตื๋อน​สติ​กั๋น​ด้วย​ปั๋ญญา​ตึงหมด หื้อ​ฮ้อง​เพลง​สดุดี เพลง​นมัสก๋าน กับ​เพลง​สรรเสริญ​จาก​จิตวิญญาณ ด้วย​ก๋าน​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า