Search form

โคโลสี 3:4

4เมื่อ​พระคริสต์​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​มี​จีวิต​ใหม่ ป๋ากฏ​ขึ้น​มา​ใน​โลก​แหม ต้าน​ก็​จะ​ป๋ากฏ​ขึ้น​ตวย​กั๋น​กับ​พระองค์ กับ​มี​ส่วนฮ่วม​ใน​พระสิริ​ของ​พระองค์​ตวย