Search form

โคโลสี 4

1คน​เป๋น​เจ้านาย​หื้อ​เยียะ​ต่อ​ขี้ข้า​ของ​ตั๋ว​อย่าง​ยุติธรรม​กับ​เต้า​กั๋น​หมด หื้อ​จ๋ำ​ไว้​ว่า​ต้าน​ก็​มี​เจ้านาย​ใน​สวรรค์​เหมือน​กั๋น

เปาโล​สอน​เรื่อง​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต

2หื้อ​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ใน​ก๋าน​อธิษฐาน หื้อ​อธิษฐาน​อย่าง​ตื่น​ตั๋ว​อยู่​เสมอ​กับ​มี​ใจ๋​ขอบพระคุณ​พระเจ้า 3กับ​อธิษฐาน​เผื่อ​หมู่​เฮา​ตวย เปื้อ​พระเจ้า​จะ​ได้​หื้อ​โอกาส​เฮา​บอก​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระคริสต์ ตี้​ข้าพเจ้า​ติด​คอก​อยู่​นี้​ก็​ย้อน​เรื่อง​นี้ 4กับ​อธิษฐาน​เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บอก​ข่าวดี​นี้​หื้อ​กับ​คน​ตังหลาย​อย่าง​ชัดเจน​ต๋าม​ตี้​ควร​บอก 5หื้อ​ใจ๊​สติ​ปั๋ญญา​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ต่อ​คน​ตี้​บ่เจื้อ จง​ใจ๊​กู้ๆ โอกาส​หื้อ​เป๋น​ประโยชน์ 6ต๋อน​ตี้​อู้​กับ​ใผ​ก็​หื้อ​ใจ๊​กำ​อู้​กำ​จ๋า​ตี้​น่า​ฟัง​น่า​สนใจ๋ เปื้อ​จะ​ได้​ฮู้​ว่า จะ​ตอบ​กู้​คน​อย่าง​ดี​ตี้​สุด​ได้​จาใด

กำ​ส่ง​ต๊าย​จดหมาย​เปาโล

7ทีคิกัส น้องบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก เขา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ซื่อสัตย์ กับ​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​งาน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ตวย​กั๋น เขา​จะ​เล่า​เรื่อง​ตึงหมด​ของ​ข้าพเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง 8ตี้​ข้าพเจ้า​ส่ง​เขา​มา​หา​หมู่​ต้าน​ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​จาใด​พ่อง กับ​เขา​จะ​ได้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ต้าน​ตวย 9เขา​จะ​มา​ตวย​โอเนสิมัส น้องบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​เฮา​ฮัก​กับ​ตี้​ซื่อสัตย์ เขา​เป๋น​จาว​โคโลสี​เหมือน​กั๋น สอง​คน​นี้​จะ​เล่า​เรื่อง​กู้​อย่าง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ตี้​นี่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง

10อาริสทารคัส​คน​ตี้​ติด​คอก​กับ​ข้าพเจ้า ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หื้อ​ต้าน มาระโก​ตี้​เป๋น​ลูก​ปี้​ลูก​น้อง​ของ​บารนาบัส​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​มา​เหมือน​กั๋น (​ต้าน​ได้ฮับ​กำสั่ง​เรื่อง​ของ​มาระโก​แล้ว ถ้า​เขา​มา​หา​ต้าน​ก็​หื้อ​ต้อนฮับ​เขา​ตวย​) 11เยซู​ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า​ยุสทัส ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​ตวย ใน​หมู่​จาว​ยิว​มี​แต่​สาม​คน​นี้​เต้า​อั้น​ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​เปื้อ​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า หมู่​เขา​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ข้าพเจ้า​ได้​นัก​ขนาด 12เอปาฟรัส ตี้​เป๋น​จาว​โคโลสี​เหมือน​กั๋น กับ​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเยซู​คริสต์ ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​ต้าน​ตวย เขา​อธิษฐาน​อย่าง​หนัก​เผื่อ​ต้าน​บ่เกย​ขาด เปื้อ​หื้อ​ต้าน​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ เป๋น​เหมือน​คน​ตี้​ใหญ่​แล้ว กับ​เจื้อ​มั่น​ใน​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้อง​ก๋าน​ของ​พระเจ้า 13ข้าพเจ้า​ยืนยัน​ได้​ว่า เขา​เยียะ​ก๋าน​หนัก​เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​แต๊ๆ กับ​เปื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​เมือง​เลาดีเซีย​กับ​เมือง​ฮีเอราบุรี 14ลูก๋า เปิ้น​เป๋น​หมอ​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก กับ​เดมาส ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น 15ข้าพเจ้า​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ตี้​เมือง​เลาดีเซีย กับ​เถิง​นาง​นุมฟา​ตึง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​มา​ฮ่วม​จุมนุม​ใน​บ้าน​ของ​นาง​ตวย 16เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​อ่าน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​แล้ว ก็​ส่ง​ไป​หื้อ​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​เลาดีเซีย​ตวย กับ​หื้อ​อ่าน​จดหมาย​จาก​เมือง​เลาดีเซีย​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​ตวย​เน่อ 17หื้อ​บอก​อารคิปปัส​ว่า “หื้อ​เยียะ​ก๋าน​ตี้​ได้ฮับ​มอบหมาย​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​หื้อ​แล้ว​เหีย”

18สุดต๊าย​นี้ ข้าพเจ้า​เปาโล​เป๋น​คน​เขียน​กำอำลา​นี้​ด้วย​ลายมือ​ของ​ตั๋ว​เก่า บ่ดี​ลืม​ว่า​ข้าพเจ้า​ติด​คอก​อยู่ ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​จง​มี​แก่​ต้าน​ตังหลาย​เต๊อะ