Search form

โคโลสี 4:13

13ข้าพเจ้า​ยืนยัน​ได้​ว่า เขา​เยียะ​ก๋าน​หนัก​เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​แต๊ๆ กับ​เปื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​เมือง​เลาดีเซีย​กับ​เมือง​ฮีเอราบุรี